fbpx

Limited places for 2021/22 academic year are still available. Get in touch with Admissions to schedule an assessment.

Summer School
Book online!
In the event national Covid-19 restrictions mean the courses cannot be run on school premises, we will offer a full refund of the course fees.

AHS organises Summer School courses open to both our own and external students. Our 2021 courses will run from 28th June to 2nd July. 

These courses are devised, developed and delivered by our highly experienced teaching staff and cover a wide range of disciplines and faculties across the school. In common with our year-round operations, the summer programmes are informed by our teaching philosophy and overriding mission to help each student reach their full potential and achieve academic excellence.

PLN 2500 per course, including two Covid tests, lunch each day, and all lessons and activities.

Each course runs for 22.5 hours each week and includes a range of co-curricular and sports activities led by our own faculty of teachers.

Participants may combine all courses with a Modern Languages elective in French or Spanish.

PLN 750 – On request, full board and accommodation may be provided in our boarding facilities for those participants who require it (5 nights).  The price includes transport to and from the school each day.  For more information, please contact summer.school@akademeia.edu.pl.


Daily Timetable

09.00 to 10.35 – Lessons
10.35 to 10.50 – Break
10.50 to 12.25 – Lessons
12.40 to 13.20 – Sports/Activities
13.20 to 14.00 – Lunch
14.00 to 15.35 – Lessons
15.45 to 17.10 – Modern Languages Elective

Summer School 2021
After completing the form, you will receive an e-mail to the provided e-mail address confirming the acceptance of the application for participation in the course. The contract on the terms set out in the Summer School Regulations (you can find it below in section statements) will be concluded as soon as you make the payment. Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w kursie. Umowa na warunkach wskazanych w Regulaminie Summer School (zamieszczonym poniżej w sekcji oświadczenia) zostanie zawarta z chwilą, kiedy dokonają Państwo płatności.
You may only choose one course.
Only if the participant is enrolled on the additional foreign language elective.
Any special arrangements to be made for example, including any medical or learning requirements such as extra time or dyslexia/Np. specjalne wymogi zdrowotne lub edukacyjne (dodatkowy czas podczas zajęć, dysleksja etc.)
The price is 750 PLN/Cena wynosi 750 PLN.
Only if invoice is needed.
Where all future correspondence will be sent.
Only if the invoice is needed/Tylko w przypadku chęci otrzymania faktury.
REGULAMIN AKADEMEIA SUMMER SCHOOL

§ 1
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Regulamin - niniejszy dokument;
2) Usługodawca lub Placówka – placówka oświatowo-wychowawcza Akademeia Prep School z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy, pod numerem RSPO 271935, adres poczty elektronicznej summer.school@akademeia.edu.pl; prowadzona przez Akademeia High School Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 0000638796, REGON 365509117, NIP 7010618739;
3) Kurs – szkolenie o charakterze edukacyjnym dedykowane młodzieży w wieku od 12 do 18 lat poszerzające wiedzę i umiejętności o tematyce spośród wskazanych w § 3 ust. 4 Regulaminu, prowadzone odpłatnie przez Usługodawcę;
4) Uczestnik lub Uczestnik Kursu – osoba niepełnoletnia uprawniona do udziału w Kursie;
5) Opiekun Prawny ¬– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rodzicem lub opiekunem prawnym uprawnionym do zawarcia Umowy na rzecz Uczestnika Kursu;
6) Serwis internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych współprowadzonych przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.akademeia.edu.pl;
7) Usługa Dodatkowa – usługa świadczona dodatkowo na rzecz Uczestnika Kursu, spośród usług dodatkowych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu, odpłatnie lub bez dodatkowego wynagrodzenia;
8) Fakultet – Usługa Dodatkowa w postaci dodatkowego do Kursu, odpłatnego szkolenia z wybranego języka obcego nowożytnego, spośród wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a);
9) Internat - internat Liceum Akademeia High School, zlokalizowany w budynku Hotelu Atos, przy ul. Magnolia 1, 02-758 Warszawa w Warszawie;
10) Formularz rejestracji – formularz zamieszczony w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie rejestracji na wybrany dla Uczestnika Kurs oraz umożliwiający zamówienie Usług Dodatkowych;
11) Umowa - umowa o świadczenie usługi edukacyjnej i Usługi Dodatkowej, której zakres zależy każdorazowo od wyboru Opiekuna Prawnego, zawierana pomiędzy Opiekunem Prawnym a Usługodawcą na rzecz Uczestnika Kursu.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa rodzaje oferowanych przez Usługodawcę usług, warunki ich świadczenia oraz prawa Uczestników Kursów i ich Opiekunów Prawnych, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

§ 3
Informacje o Kursach
1. Kursy prowadzone są w Placówce przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa.
2. Każdy Kurs trwa od dnia 28 czerwca do 2 lipca 2021 r., tj. 5 następujących po sobie dni z czego w każdym dniu odbywają się 4,5 godziny zajęć.
3. Kursy prowadzone są w języku angielskim, dlatego od Uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum:
1) B1 – w przypadku kursów ogólnych, o których mowa w ust. 4 pkt 1);
2) B2 – w przypadku kursów zaawansowanych, o których mowa w ust. 4 pkt 2);
3) A2 – w przypadku kursu Foundation Year Boot Camp, o którym mowa w ust. 4 pkt 3).
4. Prowadzone są następujące Kursy:
1) kursy ogólne z:
a) języka angielskiego - dla młodzieży w wieku od 12 do 14 lat;
b) języka angielskiego i literatury angielskiej - dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat;
c) nauk społecznych, pt. „cyfrowa przyszłość” – dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat;
d) sztuk pięknych – dla młodzieży w wieku od 13 do 16 lat;
2) kursy zaawansowane dla młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, z:
a) matematyki;
b) nauk społecznych;
c) nauk przyrodniczych;
3) Foundation Year Boot Camp (kurs interdyscyplinarny) – dla młodzieży w wieku od 12 do 14 lat.
5. Jeden Uczestnik Kursu może uczestniczyć tylko w jednym wybranym Kursie.
6. Informacja na temat szczegółowego harmonogramu godzin prowadzenia Kursu zostanie przekazana Uczestnikowi Kursu i Opiekunowi Prawnemu przed dniem rozpoczęcia Kursu.
7. W każdym Kursie może uczestniczyć maksymalnie 12 Uczestników i zgłoszenia do udziału w Kursie przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

§ 4
Informacje o Usługach Dodatkowych
1. Dla Uczestnika Kursu mogą być świadczone usługi dodatkowe:
1) bez dodatkowego wynagrodzenia, w postaci:
a) obiadu na terenie Placówki – uczestnik Kursu ma możliwość spożycia obiadu przygotowanego w kantynie prowadzonej w Placówce, każdego dnia prowadzenia Kursu;
b) testów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 na terenie Placówki– uczestnik Kursu uprawniony jest do wykonania na terenie Placówki dwóch testów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2, wykonywanych poprzez pobranie wymazu z nosa przez wykwalifikowany personel medyczny podwykonawcy Placówki, tj. Epixpert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, w trakcie trwania całego Kursu;
2) za dodatkową opłatą:
a) Fakultety – każdy Fakultet trwa od dnia 28 czerwca do 2 lipca 2021 r., w których odbywają się 8 lekcji po 40 minut każda - z języka:
i. hiszpańskiego - na poziomie średniozaawansowanym;
ii. francuskiego - na poziomie średniozaawansowanym;
b) zakwaterowanie w Internacie wraz ze śniadaniem i kolacją oraz dowozem do i z Placówki na Kurs – zakwaterowanie odbywa się w Internacie Liceum Akademeia High School, zlokalizowanym w budynku Hotelu Atos, przy ul. Magnolia 1, 02-758 Warszawa, w Warszawie, na zasadach wskazanych w regulaminie zakwaterowania w internacie stanowiącym Załącznik nr 1, do niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z usług, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1) odbywa się poprzez stawiennictwo Uczestnika Kursu w odpowiednio kantynie lub gabinecie medycznym i nie wymaga ich wcześniejszego, formalnego zamówienia;
2) ust. 2 pkt 2) odbywa się po złożeniu zamówienia na wybraną usługę lub usługi za pośrednictwem Formularza rejestracji lub drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres summer.school@akademeia.edu.pl.
3. Warunkiem korzystania z usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit b) jest akceptacja postanowień regulaminu zakwaterowania w Internacie, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zakwaterowanie w Internacie jest możliwe w dniach od 27 czerwca do dnia 3 lipca 2021 r.
4. Korzystanie z usług dodatkowy, o których mowa w ust. 1 jest możliwe tylko i wyłącznie przez Uczestnika Kursie i łącznie z udziałem w wybranym Kursie.
5. Informacja na temat szczegółowego harmonogramu godzin świadczenia Usług Dodatkowych zostanie przekazana Uczestnikowi Kursu i Opiekunowi Prawnemu przed dniem rozpoczęcia Kursu.

§ 5
Opłaty
1. Opłata za:
1) udział jednego Uczestnika w wybranym Kursie - spośród wymienionych w § 3 ust. 4 - wynosi 2500,00 PLN brutto;
2) udział jednego Uczestnika w wybranym Fakultecie – spośród wymienionych w § 4 ust. 2 lit. a) – wynosi 500,00 PLN brutto;
3) zakwaterowanie jednego Uczestnika w Internacie wraz ze śniadaniem i kolacją oraz dowozem do i z Placówki na Kurs – o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b) – wynosi 750,00 PLN brutto.
2. Opłaty za wybrane usługi należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o numerze 97 1050 1025 1000 0090 8033 7026. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika Kursu oraz nazwę Kursu.
3. Dokonanie Opłaty oznacza zawarcie Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w zakresie wynikającym z wysokości wniesionej Opłaty i uprawnia do udziału w wybranym dla Uczestnika Kursie i korzystania z wybranych Usług Dodatkowych.

§ 6
Ogólne warunki uczestnictwa w Kursach i korzystania z Usług Dodatkowych
1. Usługodawca udostępnia Opiekunom Prawnym Regulamin, z którym Opiekun Prawny ma obowiązek zapoznania się przed przystąpieniem Uczestnika do Kursu lub rozpoczęciem korzystania z Usług Dodatkowych.
2. Warunkiem korzystania z Kursów i Usług Dodatkowych jest akceptacja przez Opiekuna Prawnego postanowień Regulaminu.
3. Pojawienie się Uczestnika na wybranym Kursie lub rozpoczęcie korzystania z Usługi Dodatkowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do:
1) uczestnictwa w Kursie i korzystania z Usług Dodatkowych w sposób niezakłócający ich prawidłowego przebiegu oraz zgodny z zasadami współżycia społecznego i postanowieniami Regulaminu;
2) podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli z związku z udziałem w Kursie lub Fakultecie zdecyduje się na dostarczanie lub podawanie informacji lub danych osobowych;
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym lub treści obraźliwych;
4) poszanowania praw innych uczestników Kursów.

§ 7
Dokonanie rejestracji na wybrany Kurs
1. Zgłoszenie chęci udziału w wybranym Kursie dokonywane jest poprzez:
1) podanie imienia, nazwiska, adresu i adresu poczty elektronicznej Opiekuna Prawnego oraz imienia i nazwiska i daty urodzenia Uczestnika Kursu w Formularzu rejestracji dostępnym w Serwisie internetowym umożliwiającym dokonanie zgłoszenia na Kurs oraz
2) potwierdzenie przez Opiekuna Prawnego prawidłowości podanego adresu poczty elektronicznej oraz chęci udziału w Kursie kliknięciem linku aktywacyjnego, otrzymanego na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracji, aktywnego przez 72 h;
2. Zgłoszenie udziału w wybranym Kursie możliwe jest także poprzez przesłanie przez Opiekuna Prawnego wiadomości pocztą elektroniczna na adres Usługodawcy summer.school@akademeia.edu.pl zawierającej dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 1 oraz wskazującej, na który Kurs Opiekun Prawny życzy sobie dokonać rejestracji Uczestnika.
3. Dokonanie zgłoszenia udziału Uczestnika w wybranym Kursie następuje z chwilą:
1) dokonania przez Opiekuna Prawnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie tam wskazanym lub
2) dokonania zgłoszenia w sposób opisany w ust. 2.
4. Niedokonanie przez Opiekuna Prawnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie tam wskazanym – w przypadku wyboru tej formy rejestracji na Kurs - oznacza rezygnację Opiekuna Prawnego z dokonania zgłoszenia udziału w wybranym Kursie. W takim przypadku dane osobowe podane przez Opiekuna Prawnego zostaną usunięte z bazy danych Usługodawcy w ciągu kolejnych 30 dni.
5. Jeżeli Opiekun Prawny życzy sobie otrzymać fakturę, prosimy o podanie dodatkowo nazwy, adresu i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika.

§ 8
Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania Umów
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty za udział w Kursie.
2. Zakres Umowy zależy od rodzaju Kursu i Usług Dodatkowych, wybranych dla Uczestnika Kursu przez Opiekuna Prawnego.
3. Opiekun Prawny może zrezygnować z udziału Uczestnika w wybranym Kursie i Usług Dodatkowych do 7 dni przed rozpoczęciem kursu, poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy summer.school@akademeia.edu.pl co skutkuje rozwiązaniem Umowy.
4. Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdej chwili w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego, poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres poczty elektronicznej Opiekuna Prawnego Uczestnika.
5. W przypadku rozwiązania Umowy:
1) zgodnie z postanowieniami ust. 3 – wniesiona opłata za Kurs i Usługi Dodatkowe podlega zwrotowi w całości;
2) w trakcie Kursu – opłata za Kurs i Usługi Dodatkowe nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku zawarcia Umowy po dacie rozpoczęcia Kursu, opłata za Kurs i Usługi Dodatkowe nie ulega zmianie.
7. W przypadku nieobecności Uczestnika na Kursie lub nieskorzystanie z którejkolwiek z Usług Dodatkowych Opiekunom Prawnym nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za lekcje, na których Uczestnik nie pojawił się lub usługi, z których nie skorzystał, z wyjątkiem sytuacji uzyskania przez Uczestnika pozytywnego wyniku testu na obecność wirus SARS-CoV-2. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na końcu, Usługodawca zwróci opłaty wynikających z niniejszego Regulaminu za Kurs lub Usługi Dodatkowe, które uiścił Opiekun proporcjonalnie do nieobecności Uczestnika, na rachunek bankowych, z którego dokonano opłat w terminie 14 dni od dnia, w którym Kurs, powinien się zakończyć.§ 9
Własność intelektualna
1. Kursy i Fakultety oraz prezentowane na nich treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą być rejestrowane przez Uczestników Kursów ani osoby trzecie za pomocą urządzeń do nagrywania wizji lub fonii.
2. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych w trakcie Kursów i Fakultetów przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Uczestnik Kursu może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych w trakcie Kursu i Fakultetów dowoli, jednak wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
4. Uczestnik oraz jego Opiekun Prawny udostępniając w trakcie Kursu lub Fakultetu lub przesyłając Usługodawcy za pośrednictwem Formularza zapisu treści, w tym informacje, zawierające w szczególności własne dane osobowe, dane osobowe osób trzecich, utwory lub znaki towarowe oświadcza, iż:
1) posiada wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnienia i zgody;
2) są one wolne od wad prawnych;
3) nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich.

§ 10
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych są:
1) placówka oświatowo-wychowawcza Akademeia Prep School - w zakresie wszelkich danych osobowych przekazanych przez Opiekuna Prawnego lub Uczestnika Kursu lub w posiadanie których administrator ten wejdzie w zw. z zawarciem i wykonywaniem Umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
2) organ prowadzący placówkę wymienioną w ust. 1, tj. Akademeia High School Sp. z o.o. – w zakresie danych podanych w Formularzu rejestracji oraz danych dot. dokonywanych opłat za Kurs;
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i ich ochrony znajdują się w informacjach na temat przetwarzania danych osobowych zamieszczonych w Polityce Prywatności Akademeia Summer School.
3. Opiekun Prawny, który za pośrednictwem Formularza rejestracji lub kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy prześle zapytanie na temat oferty handlowej dotyczącej towarów oferowanych lub usług świadczonych przez Usługodawcę, zamawia tym samym informacje handlowe i wyraża zgodę na ich przedstawienie i przesłanie na adres poczty elektronicznej, którym posługuje się Opiekun Prawny, w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 lit. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 11
Zasady odpowiedzialności
1. Jeżeli w zw. z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Kurs nie będzie mógł się odbyć lub Usługi Dodatkowe nie będą mogły być świadczone, w szczególności w następstwie wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowo-wychowawczych Usługodawca zwróci Opiekunom Prawnym całość wniesionych opłat wynikających z niniejszego Regulaminu za Kurs lub Usługi Dodatkowe na rachunek bankowych, z którego dokonano Opłat w terminie 14 dni od dnia, w którym Kurs, powinien się rozpocząć.
2. Jeżeli w zw. z sytuacją opisaną w ust. 1 Kurs zostanie odwołany lub Usługi Dodatkowe nie będą mogły być świadczone, Opiekunowi Prawnemu nie przysługuje wobec Usługodawcy roszczenie o pokrycie kosztów dojazdu do Placówki lub zakwaterowania, jak również żadnych innych kosztów, które Opiekun Prawny poniósł w celu uczestnictwa w Kursie.
3. W przypadku niemożności przeprowadzenia którejkolwiek z lekcji w ramach Kursu lub Fakultetu z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (takich jak w szczególności choroba nauczyciela wywołana wirusem SARS-CoV-2), Usługodawca dołoży starań, aby powiadomić Opiekunów Prawnych o zaistniałej sytuacji z wyprzedzeniem drogą poczty elektronicznej oraz wyznaczy dodatkowy termin przeprowadzenia lekcji, a w razie niemożności udziału Uczestnika w lekcji odbywającej się w dodatkowym terminie, zwróci Opiekunom Prawnym opłatę za tę lekcję w wysokości proporcjonalnej do całości opłaty.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) z powodu siły wyższej;
2) z powodu działania lub zaniechania Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego, w tym również nieobecności Uczestnika na lekcji lub lekcjach w ramach wybranego Kursu spowodowanych chorobą leżącą po stronie Uczestnika.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz informacje podawane przez Uczestników Kursów w trakcie ich trwania.
6. Usługodawca zastrzega, iż ukończenie Kursu nie jest równoznaczne z przyjęciem Uczestnika do Liceum Akademeia High School, jak również nie uprawnia Uczestnika do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Akademeia High School na preferencyjnych warunkach.

§ 12
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z oferowanymi Kursami lub świadczeniem usług drogą elektroniczna przez Usługodawcę.
1. Reklamację można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 1 pkt 2 Regulaminu.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Opiekuna Prawnego w reklamacji.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Opiekunem Prawnym zawierana jest drogą elektroniczną, poprzez akceptację przez Opiekuna Prawnego postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin sporządzono w języku polskim i języku angielskim. W przypadku rozbieżności decydujące znaczenie ma polska wersja językowa Regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem, iż nie mogą one wpływać negatywnie na sytuację Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1
REGULAMIN INTERNATU
(SUMMER SCHOOL)

§ 1
1. Internat zlokalizowany w budynku Hotelu Atos, przy ul. Magnolia 1, 02-758 Warszawa, w Warszawie jest częścią niepublicznego Liceum Akademeia High School w Warszawie, prowadzonego przez Akademeia High School Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 0000638796, REGON 365509117, NIP 7010618739.
2. Do korzystania z Internatu uprawnieni są uczniowie Liceum Akademeia High School oraz placówki oświatowo-wychowawczej Akademeia Prep School.

§ 2
1. Niniejszy Regulamin Internatu (dalej: „Regulamin Internatu”) określa zasady działania Internatu.
2. Postanowienia Regulaminu Internatu są wiążące dla wszystkich osób przebywających na terenie Internatu.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Internatu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem Internatu i przestrzegania zasad w nim wyrażonych.
4. Na terenie Internatu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu (w tym e-papierosów), zażywania narkotyków lub innych podobnych środków psychoaktywnych, a także pozostawania w stanie nietrzeźwości lub odurzenia z powodu wymienionych używek. Zabronione jest także wnoszenie wyżej wymienionych środków do Internatu. Powyższy zakaz dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Internatu, w tym także gości, opiekunów Internatu i innego personelu Internatu.
5. Zabrania się także wnoszenia na teren Internatu przedmiotów niebezpiecznych (broni, makiet broni, noży, maczet, kijów bejsbolowych, etc.).
6. Osoby zakwaterowania w Internacie, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby zakwaterowane lub ich gości na terenie Internatu.
7. Internat oraz teren Hotelu Atos, w którym Internat się znajduje są monitorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

§ 3
1. Placówka zapewni Uczestnikom Kursów bezpośredni transport z Internatu do Placówki rano i po południu, po zajęciach w Placówce.
2. Każdy uczestnik Kursu, który zdecyduje się korzystać z Internatu zakwaterowany będzie w osobnym pokoju, wyposażonym w pościel, biurko z lampką i krzesło, sofę, szafę, zestaw do herbaty, telewizor oraz dostęp do Internetu. Każdy pokój ma własną łazienkę, prysznic i toaletę, wraz z kompletem ręczników.
3. W Internacie znajduje się również wspólny pokój socjalny wyposażony w stoły i krzesła oraz aneks kuchenny z lodówką kuchenką mikrofalową, płytą grzewczą, piekarnikiem i zlewozmywakiem, a także pralką i żelazkiem deską do prasowania. Po skorzystaniu ze wspólnego pokoju, należy upewnić się, że pokój pozostawia się czystym.
4. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia wyposażenia Internatu środkami czyszczącymi (np. płyn do mycia naczyń, mydłem, gąbką, itp.) lub wymiany zużytej żarówki, Uczestnik Kursu powinien poinformować o tym opiekun Internatu.

§ 4
1. Placówka jest odpowiedzialna za uczestnia Kursu w drodze z Internatu do Placówki oraz w drodze z Placówki do Internatu, jak również podczas pobytu w Internacie uczestnika Kursu w nim zakwaterowanego.
2. W Internacie mogą nocować wyłącznie osoby zakwaterowane w Internacie i opiekunowie Internatu.
3. Internat zapewnia całodzienną opiekę uczestnikom Kursów zakwaterowanym w Interncie.
4. Uczestnik Kursu planujący spędzanie wolnego czasu poza Internatem zobowiązany jest do uzyskania zgody opiekuna Internatu oraz do pozostawiania przez cały czas przebywania poza Internatem pod telefonem, którego numer poda opiekunowi Internatu. d
5. Od godziny 21:30 wszyscy zakwaterowani są zobowiązani przebywać na terenie Internatu, a od godziny 22:00 - we własnych pokojach, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej.
6. W Internacie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00.
7. Wzajemne wizyty Uczestników Kursów w ich pokojach po godzinie 22:00 są zabronione.
8. W przypadku braku zgody opiekunów Internatu na przebywanie poza Internatem w czasie wolnym, każdy Uczestnik Kursu zobowiązany jest do powstrzymania się od opuszczania Internatu.
9. Mieszkańcom Internatu zabrania się korzystania z siłowni znajdującej się na terenie Hotelu Atos.

§ 5
1. Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek:
1) stwarzać atmosferę spokoju i życzliwości oraz dbać o przyjazne stosunki i więzi między osobami przebywającymi w Internacie;
2) okazywać szacunek innym mieszkańcom Internatu i opiekunom oraz personelowi hotelu;
3) dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz o zdrowie i bezpieczeństwo innych osób, a w razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić to opiekunom Internatu;
4) niezwłocznie informować opiekunów Internatu o zaistniałych zagrożeniach dla zdrowia lub życia;
5) przestrzegać decyzji opiekunów Internatu, w szczególności dotyczących spokoju i porządku, a także zasad regulujących pobyt mieszkańców w Internacie;
6) zabezpieczyć własność prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą (np. pokoje powinny być zamykane na klucz, gdy nikt nie przebywa w środku);
7) uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez opiekunów Internatu;
8) świadomie korzystać z energii elektrycznej i wody i oszczędzać je, gdy jest to możliwe.
2. Zabrania się mieszkańcom Internatu używania w swoich pokojach urządzeń i akcesoriów stwarzających zagrożenie pożarowe takich jak tostery, kuchenki mikrofalowe, żelazka, piekarniki, wentylatory, świece itp.
3. Mieszkańcom zabrania się umieszczania na ścianach, meblach i innych elementach wyposażenia Internatu jakichkolwiek elementów dekoracyjnych w sposób trwale naruszający ich stan.

___________________________________________________

RULES AND REGULATIONS OF AKADEMEIA SUMMER SCHOOL

1.
Definitions
The terms used in these Rules and Regulations shall have the meanings specified below:
1) Rules and Regulations or Regulations: this document;
2) Service Provider or Establishment: an educational and care establishment Akademeia Prep School with its registered office in Warsaw, Poland at ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw, entered in the register of schools and non-public establishments of the capital city of Warsaw under RSPO No. 271935, e-mail address: summer.school@akademeia.edu.pl; operated by Akademeia High School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw at ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Economic Division of the National Court Register, under entry No. National Court Register No. (KRS) 0000638796, State Statistical No. (REGON) 365509117, VAT Reg. No. (NIP) 7010618739;
3) Course: an educational-type training addressed to youth aged 12-18, expanding knowledge and skills on subjects listed in Section 3(4) of these Regulations, offered electronically against pay by the Service Provider;
4) Participant or Course Participant: a minor authorised to participate in a Course;
5) Guardian: a natural person of lawful age that has full capacity for legal activities who is a parent or a guardian authorised to conclude the Agreement for the benefit of the Course Participant;
6) Website: a group of related pages maintained by the Service Provider, available at the following address: www.akademeia.edu.pl;
7) Additional Service - a service provided additionally to the Course Participant, from among the additional services indicated in Section 4(1) of these Regulations, with or without additional remuneration;
8) Elective - Additional Service additional to the Course, paid training in a selected modern foreign language, from among those indicated in Section 4 (1) point 2 letter a);
9) Boarding House- boarding house of the Akademeia High School, located in the building of the Atos Hotel, at Magnolia 1 street, 02-758 Warsaw in Warsaw;
10) Registration Form: a form available on the Website that allows for enrolling to a Course selected for the Course Participant or for ordering Additional Service;
11) Agreement: an agreement of educational services and Additional Service, the scope of which depends each time on the choice of the Legal Guardian, entered into between the Guardian and the Service Provider for the benefit of the Course Participant.
2.
General Provisions
1. These Rules and Regulations set out the types of service offered by the Service Provider, the conditions for their provisions and rights of Course Participants and their Guardians, terms of entering into and termination of Agreements of educational services, mode of the complaint procedure and the general rules of the Service Provider’s liability.

3.
Information About Courses
1. The courses are offered in Establishment, at ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw.
2. Every Course lasts from 28 June to 2 July 2021, i.e. five subsequent days in line whereas there are classes at 4.5 hours each every day.
3. The Courses are offered in English, andtherefore Participants are required to have a minimum level of English:
1) B1 - in the case of general courses referred to in Section 4 (1);
2) B2 – in the case of advanced courses referred to in Section 4(2));
3) A2 – in the case of course Foundation Year Boot Camp referred to in Section 4 (3).
4. The following courses are offered:
1) general courses:
a) English Language and Literature – dedicated to youth aged 12-14;
b) English for Academic Purposes – dedicated to youth aged 14-16;
c) Social Science: Digital futures – dedicated to youth aged 14-16;
d) Fine Arts – 13-16;
2) advanced courses (university preparatory courses) dedicated to youth aged 16-18:
a) Mathematics;
b) Natural Sciences;
c) Social Sciences;
3) Foundation Year Boot Camp – dedicated to youth aged 12-14.
5. One Courses Participant may participate in only one selected Course.
6. Information on the detailed schedule of the Course's hours will be provided to the Course Participant and the Guardian prior to the Course's commencement date.
7. 12 Participants as a maximum may take part in a Course and applications to participate in the Course are accepted until the limit of places is reached.

4.
Information on Additional Services
1. Additional Services may be provided for the Course Participant:
1) without additional remuneration, in the form of:
a) lunch in the Establishment- the Course Participant has the opportunity to eat lunch prepared in the canteen at the Establishment on each day of the Course;
b) antigen tests for the presence of SARS-CoV-2 virus in the Establishment - the Course Participant is entitled to perform two antigen tests for the presence of SARS-CoV-2 virus at the Establishment, performed by taking a nasal swab by qualified medical personnel of the Establishment’s subcontractor - Epixpert Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw, at ul. Stanisława Moniuszki 1A Street, 00-014 Warsaw, during the entire Course;
2) for an additional fee:
a) Electives - each Electives lasts from June 28 to July 1 2021, in which there are 8 lessons of 40 minutes each - in the language:
i. Spanish – at intermediate level;
ii. French – at intermediate level;
b) accommodation in the Boarding House with breakfast and dinner and transport to and from the Establishment for the Course - accommodation takes place at the Akademeia High School Boarding House, located in the Hotel Atos building, at ul. Magnolia 1 Street, 02-758 Warszawa, in Warsaw, on the terms set out in the Boarding House Rules and Regulations constituting Appendix 1, to these Regulations.
2. Using the services referred to in:
1) paragraph 1 point 1) takes place through the appearance of the Course Participant in the canteen or medical office, respectively, and does not require prior formal ordering;
2) paragraph 2 point 2) takes place after placing an order for the selected service or services via the Registration Form or by e-mail to the address summer.school@akademeia.edu.pl.
3. The condition for using the service referred to in paragraph 1 point 2) letter b) is the acceptance of the provisions of the Boarding House Rules and Regulations constituting Appendix 1, to these Regulations. Accommodation in the Boarding House is possible from June 27 to July 3, 2021.
4. Using the Additional Services referred to in paragraph 1 is possible only and exclusively by the Course Participant and together with participation in the selected Course.
5. Information on the detailed schedule of hours for the provision of Additional Services will be provided to the Course Participant and the Guardian prior to the Course's commencement date.

5.
Fees
1. The Fee of:
1) participation of one Participant in a selected Course amounts to PLN 2,500.00 gross;
2) participation of one Participant in a selected Elective amounts to PLN 500.00 gross;
3) accommodation in the Boarding House with breakfast and dinner and transport to and from the Establishment for the Course amounts to 750.00 PLN gross.
2. The Fee for selected services is to be settled via a bank transfer to the Service Provider’s bank account maintained in ING Bank Śląski S.A. with No. 97 1050 1025 1000 0090 8033 7026. Please specify the first name and surname of the Course Participant and the name of the Course in the title of the transfer.
3. Settling the Fee is tantamount to entering into the Agreement and authorises the Participant to take part in the selected Course and selected Additional Services.
6.
General Terms of Participation in Courses and Additional Services
1. The Service Provider makes these Rules and Regulations available to Guardians; the Guardians shall read them before the Course Participant starts a Course or Additional Services.
2. Participation in the Courses and Additional Services which constitute is subject to a condition precedent consisting in acceptance of the provisions of these Rules and Regulations by the Guardian.
3. The Participant’s participation in a selected Course or starting to use the Additional Service is tantamount to acceptance of the provisions of these Rules and Regulations.
4. The Course Participant shall:
1) participate in the Course and use the Additional Services in a mode not disrupting its correct course and in compliance with the principles of social co-existence and provisions of these Rules and Regulations;
2) provide full, true and non-misleading information and data if, in relation to the participation in a Course or Elective, a decision was made to provide personal data or information;
3) not provide and transfer any illegal or insulting content;
4) respect the rights of other Course Participants.

7.
Enrolment to a Selected Course
1. Notifying the desire to participate in a selected Course is made by means of:
1) provision of the first name, surname, address and e-mail address of the Guardian and the first name and surname and date of birth of the Course Participant in the Registration Form available on the website that allows for enrolment to the Course and;
2) confirmation, by the Guardian, of the correctness of the provided e-mail address and the willingness to take part in a Course by clicking the activation link, sent to the e-mail address provided in the Registration Form, active for 72 hours;
2. Applying for participation in a selected Course is also possible by the Guardian sending a message to the Service Provider’s e-mail address summer.school@akademeia.edu.pl containing personal data within a scope indicated in paragraph 1 and specifying the Course to which the Guardian wishes to enrol the Participant.
3. Notifying the Participant’s participation in a selected Course is made at the moment of:
1) confirmation, by the Guardian, referred to in paragraph 1 point 2) within a deadline referred there, or
2) filing the notification in a mode described in paragraph 2.
4. The Guardian’s failure to confirm the participation, referred to in paragraph 1 point 2) within a period referred there ˗ in case this form of registration for the Course was selected ˗ is tantamount to the Guardian's resignation from participation in a selected Course. In such case, the personal data provided by the Guardian is removed from the Service Provider’s database within the subsequent 30 days.
5. If the Guardian wishes to receive an invoice, it is also necessary to provide the name, address and tax registration No. (NIP) Taxpayer.

8.
General Terms of Entering Into and Termination of Agreements
1. The Agreement is entered into as of the moment of settlement of payment for the Course.
2. The scope of the Agreement depends on the type of Course and Additional Services, which the Guardian enrolled the Participant.
3. The Guardian may resign from the Participant’s participation in a Course and Additional Services, up to 7 days before the Course starts, which results in termination of the Agreement by sending a notice of termination to the Service Provider’s e-mail address: summer.school@akademeia.edu.pl.
4. The Service Provider may terminate the Agreement at any moment in case of a gross violation of the provisions of these Rules and Regulations by the Participant or his/ her Guardian by sending a notice of termination of the Agreement to the e-mail address of the Participant’s Guardian.
5. In case of termination of the Agreement:
1) in accordance with the provisions of section 3: the fee for the Course and Additional Services is returned in full;
2) during the subsequent weeks of the Course and Additional Services: the fee for the Course is not returned.
6. In case of conclusion of the Agreement on participation in a selected Course or in case the Participant joins a Course after its start date, the fee for the Course and Additional Services is not changed.
7. In case of the Participant’s absence at the Course or failure to use any of the Additional Services, the Guardian is not vested with a right to claim return of the fee for the classes or unused Additional Services missed by the Participant, except when the Participant obtains a positive test result for SARS-CoV-2 virus. In such a situation, the Service Provider will reimburse the fees in proportion to the Participant’s absence to the Guardian’s bank account from which the fees were made within 14 days from the date on which the Course the fee relates to should end.
9.
Intellectual Property
1. The Courses and Electives and the content presented in them are subject to protection foreseen in the generally applicable legal provisions and cannot be recorded by the Course Participants or third parties with the use of devices for recording sound or image.
2. The rights to works, databases, trademarks made available during the Courses and Electives by the Service Provider belong to the Service Provider or to third parties. To the extent in which such rights are vested in third parties, the Service Provider makes the works, databases and trademarks available based on relevant agreements, in particular license agreements or other legal relationships permitted by the provisions of the generally applicable law.
3. A Course Participant may use the works or databases made available during the Course and Electives freely, yet exclusively within the scope of the permitted personal use.
4. A Participant or the Participant’s Guardian, whilst sharing any content, including information containing, in particular, own personal data, personal data of third parties, works or trademarks during the Course or Elective or sending them to the Service Provider via the Registration Form, declares that:
1) he/ she holds all the rights and consents required under the generally applicable legal provisions;
2) they are free from legal defects;
3) they are not encumbered with rights of third parties.

10.
Information On Personal Data Protection
1. The data controllers of personal data are:
1) educational and care establishment Akademeia Prep School: within the scope of any personal data submitted by the Guardian or the Course Participant or which the data controller has received in relation to the performance of the Agreement educational services electronically;
2) authority operating the establishment listed in paragraph 1, i.e. Akademeia High School Sp. z o.o. - within the scope of data provided in the Registration Form and data pertaining to the fees settled for the Course;
2. Detailed information about the processing of personal data and protection of such data are contained in information on the processing of personal data in the Privacy Policy of Akademeia Summer School.
3. A Guardian who, via the Registration Form or by sending an inquiry to the Service Provider’s e-mail address, submits an inquiry about the commercial offer pertaining to the goods offered or services performed by the Service Provider, thus files an order for commercial information and agrees for its presentation and dispatch to the e-mail address used by the Guardian, within the meaning of Art. 10 of the Act on electronic provision of services of 18 July 2002 and Art. 6(1)(1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

11.
Liability
1. If in connection with the SARS-CoV-2 virus pandemic, the Course will not be allowed to take place or the Additional Service will not be provided, in particular as a result of the introduction by authorized bodies of restrictions on the operation of an educational and care Establishments, the Service Provider will return the entire fees paid to the Guardian to the bank account from which the fees were made within 14 days from the date on which the Course the Fee relates to should start.
2. If in connection with the situation described in paragraph 1 the Course will be canceled or the Additional Services cannot be provided, the Guardian is not entitled to a claim against the Service Provider for the costs of travel to the Establishment or accommodation, as well as any other costs that the Guardian has incurred in order to participate in the Course.
3. Should it be impossible to offer any classes as part of the Course or Elective due to causes attributable to the Service Provider (such as, in particular, sickness of the teacher caused by a SARS-CoV-2 virus) the Service Provider shall exercise any effort to notify the Guardians about such situation in advance via e-mail and shall designate an additional date for the class, and in case the Participant cannot take part in a class on such additional date, shall return the fee for the class to the Guardian in the amount proportional to the entire fee.
4. The Service Provider shall not be liable for failure to perform or improper performance of obligations set out in the Rules and Regulations if failure to perform them or their improper performance took place:
1) due to force majeure;
2) due to the Participant’s or the Guardian’s action or omission, including the Participant’s absence during a class or classes as part of a selected Course, caused by sickness on the side of the Participant.
5. The Service Provider shall not be liable for the content and information provided by the Course Participants during the Course.
6. The Service Provider makes a reservation that completion of a Course is not tantamount to the Participant's admission to Akademeia High School and does not authorise the Participant to participate in the recruitment procedure to the Akademeia High School on preferential terms.

12.
Complaint Procedure
1. The Guardian is vested with a right to lodge a complaint in issues related to the Courses that are offered or electronic provision of services by the Service Provider.
2. Complaints may be lodged in written form or electronically to the addresses specified in Section 1(2) of these Rules and Regulations.
3. The Service Provider shall process the complaint within 30 days from its receipt.
4. A response to the complaint shall be sent to the address provided by the Guardian in the complaint.

14.
Final Provisions
1. The Agreement between the Service Provider and the Guardian is concluded electronically by acceptance of the provisions of these Rules and Regulations by the Guardian.
2. The Regulations have been drawn up in Polish and English. In the event of discrepancies, the Polish language version of the Regulations is decisive.
3. The Service Provider reserves the right to make changes in these Rules and Regulations, in particular due to legal or organisational causes, however with a reservation that they cannot adversely affect the Participant’s or the Guardian’s situation.
4. Issues not regulated herein shall be governed by the generally applicable provisions of the Polish law.

Appendix No. 1

RULES AND REGULATIONS OF BOARDING HOUSE
(SUMMER SCHOOL)

1.
1. The Boarding House is located in the Hotel Atos building, at ul. Magnolia 1, 02-758 Warsaw, in Warsaw, is part of the private Akademeia High School in Warsaw, run by Akademeia High School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw at ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Economic Division of the National Court Register, under entry No. National Court Register No. (KRS) 0000638796, State Statistical No. (REGON) 365509117, VAT Reg. No. (NIP) 7010618739.
2. Students of Akademeia High School and educational and care establishment Akademeia Prep School are entitled to use the boarding school.

2.
1. These Rules and regulations od Boarding House (further: Rules) determine the principles of Boarding House activity.
2. The provisions of these Rules are binding for boarders and any other individuals present on the premises of the Boarding House.
3. Each person staying in the Boarding House is obliged to read the Rules and comply with the rules expressed therein.
4. In the Boarding House it is strictly prohibited to drink alcohol, smoke tobacco (inclusive of e-cigarettes), use drugs or other similar psychoactive agents, as well as to be intoxicated due to the above-mentioned stimulants. It is also strictly prohibited to bring any of the above-mentioned stimulants to the Boarding House and / or to keep them at the Boarding House. This ban applies to all boarders and all individuals other than boarders, but present on the premises of the Boarding House, inclusive of visitors, Boarding House Tutors, Supervisor and the School staff.
5. It is also strictly prohibited to bring any dangerous items (weapons, weapon dummies, knives, machetes, baseball bats etc.) to the Boarding House.
6. The boarder and his / her parents are responsible for any damage caused by boarder or boarder guests on the premises of the Boarding House.
7. The Boarding House and the Hotel premises are fully monitored through CCTV.

1. The Establishment will provide students with direct transportation from the Boarding House to School in the morning and in the afternoon, after school activities.
2. Each boarder is accommodated in a separate room, equipped with a bed with linen provided, one desk with a lamp and a chair, one seat and two pouffes, a wardrobe, a tea set, tv set, and Internet access. Each room has its own bathroom, shower and toilet, with a set of towels.
3. There is also a common social room equipped with tables and chairs, as well as kitchen annex furnished with a fridge, a microwave oven, a cooktop, an oven and a sink, as well as a washing machine and utensils (an iron and an ironing board). Common room can be used by all boarders and Boarding House Tutors. After using kitchen or laundry facilities, boarders and Boarding House Tutors should make sure to leave the common room clean.
4. If there is a need for restocking the common facility with cleaning agents (e.g. washing- up liquid, soaps, sponges etc.) or for a replacement of a used light bulb, the boarder should communicate this to the Boarding House Tutor.

4.
1. The Establishment is responsible for boarders on their way from the Boarding House to the Establishment, on their way from the Establishment to the Boarding House, and during the boarders stay at the Boarding House.
2. Only boarders and Boarding House Tutors may stay overnight at the Boarding House.
3. Boarding House provides an all-day care to the boarders.
4. Boarder planning to spend his or her free time outside of the Boarding House is obliged to obtain a permission of his or her Boarding House Tutor and to be accessible via his or her mobile throughout the time outside of the Boarding House.
5. From 21:30 hours all boarders are obliged to be on the premises of the Boarding House and from 22:00 - in their own rooms.
6. Quiet hours at the Boarding House are on from 22:00 hours till 6:00 hours.
7. Mutual visits of boarders in their rooms after 22:00 hours are not allowed.
8. In an event of no permission being granted by Boarding House Tutors for staying outside of the Boarding House during free time, each Boarder is obliged to either refrain from leaving the Boarding House.
12. Boarders of the AHS Boarding House are not allowed to use the gym located on the premises of the Hotel.

5.
1. Each boarder is obliged to:
1) create an atmosphere of peace and kindness and to care for friendly relationships and bonds between boarders;
2) show respect to all boarders and Boarding House Tutors, Supervisor and hotel staff;
3) take care for their own health and safety and for the health and safety of his or her colleagues, and in the case of sickness or accident to report it immediately to the Boarding House Tutors;
4) inform immediately Boarding House Tutors of existing hazards to the health or life;
5) respect Boarding House Tutors decisions, in particular those concerning peace and order, as well as the rules governing Boarders’ stay at the Boarding House;
6) safeguard private property against damage and theft (for instance, rooms should be locked when no one stays inside);
7) participate in meetings organized by the Boarding House Tutors;
8) use electric energy and water consciously and save it, when possible.
2. It is forbidden for boarders to use in their rooms equipment and accessories posing fire hazard, such as coil heaters, toasters, microwave ovens, irons, ovens, fans, candles etc. Low voltage equipment and accessories may be used provided that they are fully operational and safe upon using (e.g. radio, small lamp).
3. Boarders are not allowed to place any decorative elements on walls, furniture and other fixtures and fittings, constituting the property of the Boarding House in a manner, which would permanently compromise their condition or else affix any items compromising the plaster on the walls, doors or furniture.
POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMEIA SUMMER SCHOOL

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Uczestników Akademeia Summer School oraz ich Opiekunów Prawnych
(w tym dokonujących rejestracji na Kurs)

I. Informacje na temat administratora Państwa danych osobowych:

1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
1) placówka oświatowo-wychowawcza Akademeia Prep School z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy, pod numerem RSPO 271935 - w zakresie wszelkich danych osobowych przekazanych przez Opiekuna Prawnego lub Uczestnika Kursu lub w posiadanie których administrator ten wejdzie w zw. z wykonywaniem Umowy (o świadczenie usług edukacyjnych) – zwana dalej: „Placówkę”;
2) Akademeia High School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 0000638796, REGON 365509117, NIP 7010618739, będąca organem prowadzącym placówkę oświatowo-wychowawczą Akademeia Prep School – w zakresie danych podanych w Formularzu rejestracji oraz danych dot. dokonywanych opłat za Kurs.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie
pod adresem podanym powyżej, pocztą elektroniczną pod adresem summer.school@akademeia.edu.pl.

II. W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
1) Przeprowadzenia procesu rejestracji do Placówki wg Państwa wyboru, w tym kontaktu w Państwem. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku danych, których podanie jest niezbędne do udziału w procesie rejestracji (imię, nazwisko, adres i adres poczty elektronicznej Opiekuna Prawnego oraz imię i nazwisko Uczestnika Kursu) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzw. „zgoda” w przypadku pozostałych danych osobowych, których podanie nie jest niezbędne do udziału kandydata w procesie rekrutacji. )

2) Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych. W szczególności zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych czy rozpatrywania reklamacji. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.)
3) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:
a) zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami;
b) zapobiegania oszustwom, m.in. poprzez identyfikację Państwa i osób kontaktujących się z Placówką na podstawie danych osobowych;
c) marketingu bezpośredniego;
d) wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;
e) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych;
f) zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej;
g) analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług.
(Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)
4) W innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.)

III. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób:

1. W celu udziału w procesie rejestracji do Placówki dobrowolnie wypełniają Państwo Formularz rejestracji. Podajecie nam Państwo wówczas dane osobowe, tj. dane osobowe kandydata, przyszłego Uczestnika i przynajmniej jednego z Opiekunów Prawnych. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu i adres poczty elektronicznej Opiekuna Prawnego oraz imienia i nazwiska kandydata, przyszłego Uczestnika jest niezbędne do dokonania rejestracji i uczestnictwa w Kursie.
2. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych informacji, takich jak firma przedsiębiorstwa, adres prowadzenia działalności gospodarczej i numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę; numer telefonu, aby usprawnić kontakt między nami czy informacje na temat szkół lub placówek do których kandydat, przyszły Uczestnik uczęszczał w przeszłości, dla naszych celów analitycznych. Oczywiście nie musicie Państwo podawać nam tych danych. Ich niepodanie nie będzie miało dla Państwa niekorzystnych konsekwencji, z wyjątkiem danych dot. przedsiębiorstwa, jeżeli chcecie Państwo rozliczyć fakturę.
3. Jeżeli zdecydują się Państwo złożyć wniosek o udział Kursie za pośrednictwem Formularza rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej, wówczas gromadzimy także informacje na temat daty i godziny przesłania formularza oraz IP urządzenia, z którego dokonano rejestracji.
4. W trakcie trwania Umowy, możemy wchodzić w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem.

IV. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
1) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
a) naszym podwykonawcom, w tym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym;
b) podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
d) podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe i doradcze, w tym prawne.
2) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
a) operatorom pocztowym;
b) bankom i instytucjom płatniczym;
c) naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
d) wybranemu ubezpieczycielowi.

V. Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas Umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

(Przykładowo, Państwa dane osobowe w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.)

VI. Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować:

1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
1) usunięcia danych osobowych;
2) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3) przenoszenia danych osobowych;
4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
4. Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Dodatkowe informacje:

Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

___________________________________________________

PRIVACY POLICY OF AKADEMEIA SUMMER SCHOOL

Information about the processing of personal data of the
participants of Akademeia Summer School and their Guardians
(including persons enrolling to a Course)

I. Information On Data Controller of the Personal Data

1. The data controllers of your personal data are:
1) educational and care establishment Akademeia Prep School with its registered office in Warsaw, Poland at ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw, entered in the register of schools and non-public establishments of the capital city of Warsaw under entry No. RSPO 2721935 within the scope of any personal data submitted by the Guardian or the Course Participant or which the data controller receives in relation to the performance of the Agreement of educational services – hereinafter referred to as the: “Establishment”;
2) Akademeia High School Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw at ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Economic Division of the National Court Register, under entry No. in the National Court Register (KRS) 0000638796, State Statistical No. (REGON) 365509117, VAT Reg. No. (NIP) 7010618739, which is an authority operating the educational and care establishment Akademeia Prep School – within the scope of data provided in the Registration Form and data pertaining to the fees settled for the Course.

You can contact us at any moment in person or via correspondence at the address provided above, via e-mail at the following address: summer.school@akademeia.edu.pl.

II. Purposes for Which the Personal Data Submitted by You Are Used

Your personal data are used to:
1) carry out the registration procedure in the Establishment at your choice, including to contact you. (legal basis: Art. 6(1)(b) of the GDPR in case of data the provision of which is necessary for participation in the registration procedure (first name, surname, address and e-mail address of the Guardian and first name and surname of the Course Participant) and Art. 6(1)(a) of the GDPR, the so-called “consent” in case of other personal data, the provision of which is not necessary for the candidate’s participation in the recruitment procedure. )

2) fulfil legal obligations encumbering us. In particular, to ensure safety of the Participants, to issue and to store invoices and accounting documents, to fulfil tax obligations or to settle complaints. (legal basis: Art. 6(1)(c) of the GDPR).
3) fulfil our and our partners’ legitimate interests, in particular:
a) to ensure reliable services and high quality of services offered to you, so that you are informed on an ongoing basis about the status of processing the applications filed by you;
b) to prevent fraud, among others by identifying you and persons contacting the Establishment based on personal data;
c) for direct marketing;
d) for internal administrative purposes implemented as part of the group of companies;
e) to ensure safety of network and information, for example to ensure resistance of the IT system to accidental events or illegal or hostile acts violating accessibility, authenticity, integrity or confidentiality of stored or sent personal data;
f) to ensure safety of services offered or made available by the IT networks and systems, for example to prevent unauthorised access to the electronic communication network;
g) to analyse data, among others for the needs of the streamlining the provided services.
(legal basis: Art. 6.(1)(f) of the GDPR).
4) for other purposes, when you have agreed to it. (legal basis: Art. 6.(1)(a) of the GDPR)

III. Types of Personal Data Subject to Processing and Mode of Processing

1. For the purpose of registering with the Establishment, you voluntarily complete a Registration Form. In the Registration Form, you provide your personal data, i.e. personal data of the candidate, the future Participant and at least the data of one of the Guardians. Provision of personal data in the form of the first name, surname, address and e-mail address of the Guardian and the first name and surname of the candidate, the future Participant is necessary for registration and participation in the Course.
2. To guarantee a high level of provided services and to meet your expectations, we also allow you to provide other information, such as the business name, address of business activity and tax identification No. (NIP), if you wish to receive an invoice; telephone number in order to streamline contacts between us or information about schools or establishments attended by the candidate, the future Participant in the past, for our analytical purposes. Obviously, you do not have to provide us with such data. Failure to provide them will not have any adverse consequences for you, excluding data pertaining to the company, if you wish to receive an invoice.
3. If you decide to apply for participation in a Course via a Registration Form available on our website, in such case we also collect information about the date and time of sending the form and the IP of the device from which the registration was made.
4. During the term of the Agreement, we may also hold other data pertaining to you, such as information about your bank account and data about the bank or the payment institution servicing you, if you are making payment for our benefit with the use of them.

IV. Entities to Which Your Personal Data Can Be Disclosed:

Your personal data can be made available to:
1) entities processing personal data on our behalf, in particular:
a) our sub-contractors, including teachers and other employees;
b) entities providing services or making ICT systems available to us;
c) entities offering postal services or courier services that are not postal operators;
d) entities providing accounting and consulting services for us, including legal services.
2) other data controllers of personal data operating on own behalf, in particular:
a) postal operators;
b) banks and payment institutions;
c) our partners, i.e., among others, entities forming a part of the group of companies;
d) selected insurance carrier.

V. Term of Processing and Criteria for the Processing of Personal Data

Your personal data will be processed by us during the term of the Agreement that binds us. Then, after the limitation of their scope to the data necessary to fulfill our legal obligations, they will be processed within the period specified in the generally applicable provisions of law or in accordance with the criteria set out therein. In the same period, your personal data will be processed for the purposes of the legitimate interests of our and our partners, if you do not object to this. In addition, when there are valid, legitimate grounds for processing, overriding your interests, rights and freedoms, or grounds for establishing, investigating or defending claims. If we process your personal data on the basis of your consent, we will do so no longer than until you withdraw your consent.

(for example, we are under the obligation of storing your personal data within a scope allowing for performance of clearance on account of the provided services for a period of five years calculated from the beginning of the year following the year to which such clearance refers. Legal basis: Art. 74 of the Accounting Act of 29.09.1994).

VI. Rights With Which You are Vested and Modes of Exercising Them:

1. We will furnish you with confirmation whether your personal data are processed and will allow you to access your data at your request; we will also rectify incorrect data or supplement incomplete data.
2. In situations specified in the personal data protection laws and within a scope outlined there, we will also comply with your rights with respect to:
1) deletion of your personal data;
2) restriction of the processing of personal data;
3) transferring of personal data;
4) objection against the processing of personal data.
3. If the processing of personal data takes place pursuant to the consent given by you, you can withdraw such consent at any moment.
4. If you are interested in exercising any of the above-listed rights, do not hesitate to contact us.

VII. Right to File a Complaint to a Supervisory Authority:

We exercise every effort to make the processing of your personal data compliant with legal provisions. However, if you believe that your rights have been violated, you have a right to file a complaint to a supervisory authority, i.e. the President of the Office of Personal Data Protection.

VIII. Additional Information:

The GDPR is understood as Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Processing Regulation) (the so-called General Data Protection Regulation) in force in Poland as of 25 May 2018.


calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+