fbpx

Już w październiku 2021 ruszają nasze Kursy Przygotowawcze w wersji online. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów w wieku 12- 15 lat. Prosimy o kontakt pod adresem: akademeia.prep.courses@akademeia.edu.pl

Wydziały
Nauki humanistyczne
HEADMASTER
dr Karolina Watras
Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge, Courtauld Institute of Art w Londynie
HEADMASTER
dr Karolina Watras
Historia Sztuki, Uniwersytet w Cambridge, Courtauld Institute of Art w Londynie
Humanities Department
 • Humanities Department

  Wydział humanistyczny

  Nauki humanistyczne pomagają nam zrozumieć kim jesteśmy, w jaki sposób doświadczamy własnego człowieczeństwa oraz jak postrzegamy świat i innych ludzi.

  W Akademeia High School wszystkie przedmioty humanistyczne są ze sobą ściśle powiązane. Nauczamy ich w sposób interdyscyplinarny, zapewniając naszym uczniom szerszą perspektywę oraz możliwość analizy współczesnego świata w oparciu o wiedzę dotyczącą zmian cywilizacyjnych na przestrzeni wieków. Zachęcamy naszych uczniów do tego, by rozpatrywali zarówno wydarzenia historyczne jak i kulturowe pod różnym kątem, bazując na wiedzy z zakresu przedmiotów, takich jak: historia, język polski, język angielski, literatura światowa, filozofia, religioznawstwo, historia sztuki oraz sztuki wizualne.

Uczniowie uczą się myśleć analitycznie oraz dostrzegać i wykorzystywać powiązania między różnymi dziedzinami humanistyki. Chcielibyśmy, by nasi uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę z zakresu nauk humanistycznych ale również by potrafili analitycznie oraz kreatywnie wykorzystać ją w praktyce.

Historia

W trakcie pierwszego roku nauki na zajęciach z historii, uczniowie poznają szerokie spektrum wydarzeń historycznych w porządku chronologicznym.

Zależy nam na tym, by wiedzieli jak te wydarzenia wpłynęły na relacje między obywatelem a państwem w różnych okresach historycznych. Nasi uczniowie zdobywają podstawowe narzędzia metodologiczne, które pomagają im interpretować i oceniać źródła pierwotne oraz wtórne, oraz dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe zachodzące pomiędzy wydarzeniami dziejowymi.

Zajęcia z historii – w trakcie pierwszego roku nauki – przygotowują uczniów do późniejszych, dogłębnych badań realizowanych w ramach programu A Level oraz stanowią kontekst dla innych przedmiotów humanistycznych.

Historia ulega ciągłym zmianom

wraz z kolejnymi, nieustannymi reinterpretacjami przeszłości; jest traktowana jako uzasadnienie zarówno popularnych trendów i zachowań jak również polityki rządowej. Z tego powodu nasi uczniowie skupiają się na rozwijaniu umiejętności interpretacji tekstu, oceny źródeł, a przede wszystkim krytycznej analizy danych i argumentów.

To właśnie dzięki tym umiejętnościom uczą się dostrzegać, w jaki sposób historyczna przeszłość jest dziś wykorzystywana i nadużywana; z czasem będą w stanie rozpoznawać manipulacje i wybierać wiarygodne źródła informacji. Bardzo cenię sobie takie podejście do historii. Uczniowie naszej szkoły, lubiący angażować się w debaty historyczne mogą rozwijać własne, niezależne opinie i poglądy.”

Jan Ladziński
HISTORY TEACHER

Język angielski oraz literatura światowa

Przedmioty takie jak język angielski oraz literatura światowa dają naszym uczniom niepowtarzalną szansę na studiowanie literatury angielskiej w kontekście kultury globalnej.

Na podstawie starannie dobranych dzieł literackich, uczniowie rozwijają umiejętność analitycznej interpretacji konkretnego dzieła oraz przypisania go do danego nurtu czy gatunku literackiego.

Nasz kurs – począwszy od mitologii nordyckiej oraz celtyckiej, przez legendy o Królu Arturze, poezję epoki romantyzmu, po XX-wieczną prozę amerykańską – to podróż przez świat historii literatury oraz historii idei. To również doskonały punkt wyjścia dla uczniów, którzy chcieliby zdawać egzaminy A Level z przedmiotów takich jak: English Literature czy Languages A.

Literatura angielska to jeden z najbardziej wzbogacających

i rozwijających intelektualnie przedmiotów, realizowanych w ramach programu matury A Level. Uczniowie, zarówno na etapie pre-A Level jak i A Level, uczą się analizy tekstów – z perspektywy lingwistycznej, filozoficznej oraz historycznej. Takie podejście pozwala im zrozumieć proces powstawania najważniejszych dzieł literatury w kulturze Zachodu i rozwija ich zdolności komunikacyjne.”

Bella Szala
ENGLISH LITERATURE SENIOR TEACHER

Religioznawstwo

Wychodzimy z założenia, że nie da się zrozumieć współczesnego świata i zjawisk w nim zachodzących, bez zrozumienia tego jaką rolę odgrywa w nim religia.

Badania religioznawcze analizują zjawisko powstawania tekstów religijnych oraz ich wpływ na wydarzenia historyczne, rozgrywające się na przestrzeni dziejów. W trakcie pierwszego roku nauki, uczniowie dowiadują się jak rozwijały się główne religie świata na przestrzeni wieków. Następnie, jeśli zdecydują się na zdawanie egzaminów A-level z przedmiotu Religious Studies, mogą rozszerzyć zakres swoich badań o pojęcia z zakresu filozofii religii oraz etyki.

 

Język polski

Program nauczania języka polskiego powstał w oparciu o przekonanie, że kluczem do zrozumienia teraźniejszości często bywa przeszłość.

Dlatego podczas naszych zajęć patrzymy na historię jako proces, w którym teksty współczesne wchodzą w dialog z tekstami powstałymi w epokach dawnych. Równocześnie zachęcamy naszych uczniów do tego, aby postrzegali polskie dziedzictwo kulturowe w szerokim i interdyscyplinarnym kontekście zjawisk istotnych dla całej cywilizacji europejskiej.

Na lekcjach często analizujemy teksty literackie w odniesieniu do innych sztuk: malarstwa, filmu lub dzieł kultury masowej.

W programie nauczania języka polskiego uwzględniliśmy

najważniejsze dzieła z kanonu literatury polskiej i światowej. Równocześnie – wraz z nauczycielami innych przedmiotów – wspólnie dążymy do stworzenia spójnego bloku przedmiotów humanistycznych.

Łączymy w ten sposób bardziej analityczne podejście brytyjskie z kładącym większy nacisk na proces historycznoliteracki modelem polskim.

Najbardziej zależy mi na tym, żeby uczniowie potrafili myśleć samodzielnie i krytycznie czytać różnorodne teksty kultury. Analizując dzieła literackie z przeszłości, staramy się znaleźć klucz do zrozumienia teraźniejszości.”

Stefan Głowacki
POLISH TEACHER

Historia sztuki

W ramach zajęć z historii sztuki, uczniowie dowiadują się w jaki sposób sztuki wizualne mogą kształtować i obrazować relacje międzyludzkie.

Uczniowie uczą się analizować dzieła sztuki oraz umiejscawiać historyczne i współczesne artefakty w kontekstach społeczno – kulturowych. Sztuka to środek przekazu, który przedstawia różne formy władzy oraz społeczne i kulturowe konwencje.

W ramach programu A Level, uczniowie poszerzają obszar badań dzieł sztuki, biorąc pod uwagę zjawiska i czynniki takie jak: mecenat sztuki, status społeczny, płeć, narodowość oraz pochodzenia etniczne.

 

Współczesny świat można określić mianem wizualnego

sfera wizualna od dawna jest uprzywilejowanym kanałem sensorycznym wykorzystywanym przez ludzi do postrzegania i wyjaśniania świata, w którym żyją. Prymat wizji jest tym bardziej uwypuklony w dzisiejszej rzeczywistości, zarówno tej społecznej, zawodowej i politycznej, w których obraz jest kluczowym źródłem przekazu. Od ubrań, przez reklamy i randki, po kampanie w mediach społecznościowych, jesteśmy zarówno twórcami, jak i konsumentami zdjęć na niespotykaną dotąd skalę.

Zajęcia z historii sztuki w Akademeia High School śledzą rozwój sztuk wizualnych i wyposażają uczniów w narzędzia do przełamywania i analizowania każdego obrazu w jego formie, a także w kontekście historycznym.”

Magdalena Strzelczak
HISTORY OF ART & FINE ARTS TEACHER

Filozofia

Filozofia oraz kognitywistyka dotyczą nie tylko historii myśli oraz idei filozoficznych ale również koncentrują się na badaniu różnych metod poznania oraz wpływu systemu etycznego na życie jednostki w danej grupie społecznej.

Filozofia jest uzupełnieniem nauk humanistycznych (Humanities Department) oraz społecznych (Social Studies Department), czerpie z innych dyscyplin oraz uczy autonomicznego i refleksyjnego podejścia do nauki.

Filozofia pozwala na rozwój zarówno samodzielnego myślenia,

jak i kompetencji w dziedzinie logiki – jest dyscypliną, która wymaga wyobrażenia sobie najbardziej niewiarygodnych i abstrakcyjnych scenariuszy przy jednoczesnym poddaniu się rygorowi jasnego rozumowania.

Czytanie pism filozoficznych i uczestnictwo w debatach poszerza horyzonty uczniów, rozwijając ich zdolność do postrzegania świata z wielu perspektyw i uświadamiania sobie nie tylko tego, jak świat wygląda teraz, ale także tego, jak mógłby wyglądać.”

Dr Magdalena Szalewicz
PHILOSOPHY TEACHER

YEAR OF STUDY
YEAR 10 (iGCSE 1) In Year 10 everyone studies following Humanities subjects:
– Critical Thinking
– English Language (streamed programme, IGCSE exam taken at either the end of Year 10 or 11)
– Polish & World Culture
– History
– A Modern Language: German, French, Italian, Spanish, or Russian (streamed programme, IGCSE exam taken at either the end of Year 10 or 11)
YEAR 11 (iGCSE 2) In Year 11 those wishing to specialise in Humanities will continue with the following subjects:
– English Literature (IGCSE exam taken in year 11)
– Integrated, interdisciplinary Humanities Curriculum:
World Literature
Global History (IGCSE exam taken in year 11)
History of Art
Religious Studies
YEARS 12 – 13 ( A Level) In Humanities and Languages, students can choose from:
– English Literature
– History
– History of Art
– Philosophy
– Religious Studies
– Modern Languages: French, German, Spanish, Italian, Russian
– Polish is taken by Polish native speakers as an additional A Level with one weekly class

Nasi uczniowie otrzymali oferty z najlepszych uniwersytetów na świecie:

 • King’s College London, Culture, Media & Creative Industries
 • University of Edinburgh, History and Economics
 • Oxford Brookes University, English Literature with Creative Writing
 • University of Exeter, Film & Television Studies
 • University of York, Theatre: Writing, Directing and Performance
 • University of Brighton, History of Art
 • University of Brighton, Media Studies
 • University of the Arts London, Media Communications
 • Goldsmiths, University of London, Anthropology and Media
 • Cardiff University, Journalism, Media and English Literature
calendarclockconversationGroup 4Facebooki_icon7zdocdocxgifjpgodpodsodtpdfpngpptpptxicon_speakertxticon_video_playxlszippictureShapelightbulbline_moremapOvalGroup 7Group 7Page 1Twitterzoom_inzoom_plus+